Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Tímto uděluji výslovný souhlas společnosti XANADU a.s., IČ: 14498138, se sídlem Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, vedené v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17555 (dále jako Správce osobních údajů nebo jen Správce), aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jako Antispamový zákon) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jako GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • obec, ulice a PSČ;
 • název společnosti (dle IČ);
 • kontaktní e-mail;
 • IP adresa.

Uvedené osobní údaje Správce zpracovává pro účely zasílání aktuálních informací ze světa společnosti XANADU a.s., nabídce jejích služeb a produktů v souladu s Antispamovým zákonem, a to především formou následujících typů e-mailových zpravodajů:

 • X-News
 Zpravodaj informuje o novinkách, zajímavostech, produktech a tipech. K odběru newsletteru je potřeba udělit souhlas.

Po udělení souhlasu můžete své nastavení kdykoliv změnit na kontaktováním Správce.
Správce bude vaše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu (od okamžiku elektronické registrace až do odvolání souhlasu), nejdéle však do uplynutí tří let poté, co přestanete být zákazníkem Správce.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktování XANADU nebo odhlášením přímo v doručeném e-mailu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas. V souladu s čl. 15, 16 a 17 GDPR máte dále právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
 • můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, nebude Správce vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. Je tedy zcela na vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete přijímat. Právním základem pro zasílání takovýchto sdělení formou přímého marketingu je váš souhlas, resp. nevyjádření vašeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 Antispamového zákona, kdy je Správce oprávněn zaslat na zadanou e-mailovou adresu obchodní sdělení týkající se jeho výrobků nebo služeb, a to za předpokladu, že souhlas s takovýmto využitím e-mailové adresy lze jednoduše odmítnout.

Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem, vaše osobní údaje nejsou předávány žádnému dalšímu zpracovateli, příjemcům ani třetím stranám.

Souhlas je udělen ode dne zaškrtnutí příslušného pole v registračním formuláři nebo samotným odesláním registračního formuláře a je zaznamenán v databázi Správce. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.